ကြၽႏု္ပ္တို႔အေၾကာင္း


အဂၤလိပ္-ျမန္မာဒီမိုကရက္တစ္ ခက္ဆစ္အသံုးအႏႈန္းမ်ား စာအုပ္သည္ အသံုးအႏႈန္း တစ္ခုစီအတြက္ တိက်သည့္ဖြင့္ဆိုခ်က္ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းထက္ ျပည္သူမ်ား ပါ၀င္ေဆြးေႏြးႏိုင္မည့္ ဆံုမွတ္တစ္ခုအျဖစ္ ဖန္တီးႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္မ်ားမွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အၾကံဥာဏ္မ်ားရယူျပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအကူးအေျပာင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းေသာ၊ လက္လွမ္းမွီႏိုင္ေသာ  ေ၀ါဟာရဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားကို စုေဆာင္းတင္ျပရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ လူၾကီးမင္းတို႔ထံမွ အသံုးအႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ အၾကံျပဳခ်က္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စကားလံုးအသစ္မ်ား ထပ္မံျဖည့္စြက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လိုလွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း အႀကံျပဳရန္ မွတစ္ဆင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။ လူၾကီးမင္းတို႔၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို  ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအကူအညီေပးေရး ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္း ႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးမ႑ိဳင္အဖြဲ႕တို႔႔မွ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ၾကိဳဆိုလ်က္ရွိပါသည္။ There is also a hardcopy version of the \'English-Myanmar Glossary of Democratic Terms\'. You can pick it up at the office of International IDEA Myanmar or the LRC. It is also available for download .


ဒီမိုကေရစီႏွင့္ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေရး ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္း - International IDEA သည္ အစိုးရမ်ားအၾကား ပူးေပါင္း ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ကမာၻအႏွံ႔အျပားတြင္ ေရရွည္တည္ၿမဲေသာ ဒီမိုကေရစီ ထြန္းကားလာေရးအတြက္ ပံပိုးေပးေနသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဒီမိုကရက္တစ္အင္စတီက်ဴးရွင္း မ်ားႏွင့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားအားေကာင္းလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ျဖစ္သည္။

International IDEA သည္ဒီမိုကေရစီ တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ အသိပညာႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားပံ့ပိုးေပးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ မူ၀ါဒအဆိုျပဳလႊာမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ အကူအညီေတာင္းခံလာေသာ ႏိုင္ငံမ်ားကိုပံပိုးမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ား၊ အစိုးရမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေအဂ်င္စီမ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္တြဲဖက္၍ ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ International IDEA သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အသိပညာ အရင္းအျမစ္မ်ား ျမင့္တင္ရန္၊ အင္စတီက်ဴးရွင္း ဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ ပံပိုးေပးျခင္းႏွင့္ အားလံုးပါ၀င္ရန္ႏွင့္ သတင္းရရွိမႈရွိေသာ ေတြ႔ဆံုမႈစကား၀ိုင္းမ်ား ျဖစ္ရန္ ဒီမိုကရက္တစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ပံုစံမ်ိဳမ်ိဳးတို႔ကို ပံ့ပိုးေပးလွ်က္ရွိသည္။ 

Contact

ဖြံ႔ျဖိဳးေရးမ႑ိဳင္အဖြဲ႕ ၏ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္မွာ မ​တူ​ကြဲ​ျပား​ျခား​နား​မႈ​နွင့္ ​လူ​မႈ​ေပါင္း​စည္း​မႈ​ကို ​ေလး​စား​တန္​ဖိုး​ထား​၍ ​စြမ္း​အား​ျပည့္​၀​ျပီး ​တာ​၀န္​ခံ​ယူ​မႈ​ရွိ​ေသာ ​အ​ရပ္​ဘက္ ​လူ​မႈ​အ​ဖြဲ႕မ်ား ​ေပၚ​ထြန္း​လာ​ေစ​ေရးအတြက္ ပံ့ပိုးေပးရန္ ​ျဖစ္ပါသည္။ ​ျပည္​တြင္း​အန္​ဂ်ီ​ အို​အ​ခ်င္း​ခ်င္း​ၾကား၊ ​ျပည္​တြင္း​နွင့္​နိုင္​ငံ​တ​ကာ​အန္​ဂ်ီ​အို​မ်ား၊ ​အ​ဖြဲ႕အ​စည္း​မ်ား​အ​ၾကား၊ ​လူ​မႈ​အ​ဖြဲ႕အ​စည္း​မ်ား​နွင့္ ​အ​စိုး​ရ​အ​ဖြဲ႕​အ​စည္း​မ်ား​ၾကား​တြင္ ​ဆက္​စပ္​ညွိ​နိႈင္း​ေဆာင္​ရြက္​ေပး​ျခင္း​မ်ားျဖင့္လည္း အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕မ်ားအတြက္  အခြင့္အလမ္းမ်ားေဖာ္ေဆာင္ ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ 

Contact


Center of Civic Tech (လူထုုအက်ိဳးျပဳ နည္းပညာအဖြဲ႔) သည္ ရန္ကုုန္အေျခစိုုက္ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုုျဖစ္ျပီး ျပည္တြင္းမွ နည္းပညာရွင္မ်ား ျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။ CCT ၏အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အစိုုးရႏွင့္ျပည္သူၾကား ဆက္သြယ္မွဳ အားေကာင္းေစရန္၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမွဳျမင့္တတ္ေစရန္ ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးျမွင့္တတ္ေစရန္ နည္းပညာႏွင့္ မိုုဘိုုင္းအေျချပဳ နည္းလမ္းမ်ားထီထြင္ ဖန္တီးေပးရန္ ႏွင့္ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား နည္းပညာဆိုုင္ရာ အားေပး ေထာက္ပံ့မွဳမ်ားေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။

  • PANSY TUN THEIN
  • H.E. U WIN KO
  • SAI YE KYAW SWAR MYINT
  • THIHA HAN
  • NYI NYI AUNG
  • THIN MAUNG THAN
  • SALAI ISACC KHEN
  • NYI NYI KYAW
  • Hlaing Myat