ဒီမိုကေရစီႏွင့္ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေရး ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးမ႑ိဳင္အဖြဲ႔တို႔မွ အဓိပၸါယ္ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားအေပၚ အၾကံျပဳလိုလွ်င္ လည္းေကာင္း၊ အသံုးအႏႈန္းအသစ္မ်ား ထည့္သြင္းလိုလွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားေသာ အၾကံဥာဏ္မ်ား ေပးပို႔လိုလွ်င္လည္းေကာင္း ၾကိဳဆိုလ်က္ရွိပါသည္။ လူၾကီးမင္းတို႔၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားျဖင့္သာ ခက္ဆစ္အသံုးအႏႈန္းမ်ား ပိုမိုဖြံ႔ျဖိဳး တိုးတက္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။