ဤခက္ဆစ္အသံုးအႏႈန္းႏွင့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားကို ပိုမိုသိရွိလုိပါသလား။ International IDEA မွ ထုတ္ေ၀ေသာ ေအာက္ပါ စာအုပ္မ်ားရွိမိုကေရစီႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အတြင္းက်က်ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

What is a Constitution?
ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း
Download English Version
ဖိုင္ဆိုဒ္ : 97.8 KB
Constitutional amendments
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္မွု့ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား
Download English Version
ဖိုင္ဆိုဒ္ : 119.56 KB
Direct Democracy
တိုက္ရိုက္ဒီမုိကေရစီ
Download English Version
ဖိုင္ဆိုဒ္ : 1.58 MB
A Practical Guide to Constitution Building
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႔လမ္းညႊန္စာအုပ္
Download English Version
ဖိုင္ဆိုဒ္ : 1.2 MB
Download Myanmar Version
ဖိုင္ဆိုဒ္ : 5.74 MB
A Practical Guide to Constitution Building: an Introduction
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတည္ေဆာက္ျခင္း လက္ေတြ႔လမ္းညႊန္စာအုပ္ နိဒါန္း
Download English Version
ဖိုင္ဆိုဒ္ : 467.87 KB
Download Myanmar Version
ဖိုင္ဆိုဒ္ : 762.17 KB
Constitution Building After Conflict: External Support to a Sovereign Process
Download English Version
ဖိုင္ဆိုဒ္ : 464.63 KB
Constitution Building: A Global Review (2013)
Download English Version
ဖိုင္ဆိုဒ္ : 356.42 KB
Electoral System Design Handbook
ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္း လက္စြဲစာအုပ္
Download English Version
ဖိုင္ဆိုဒ္ : 1.92 MB
Download Myanmar Version
ဖိုင္ဆိုဒ္ : 5.33 MB
Electoral System Design Handbook: an Overview
ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္း လက္စြဲစာအုပ္ အက်ဥ္းခ်ဴပ္
Download English Version
ဖိုင္ဆိုဒ္ : 340.53 KB
Download Myanmar Version
ဖိုင္ဆိုဒ္ : 3.44 MB
Electoral Management Design
Download English Version
ဖိုင္ဆိုဒ္ : 3.45 MB
Electoral Justice
Download English Version
ဖိုင္ဆိုဒ္ : 1.57 MB
Political Finance Regulations Around the World
ကမၻာနိုင္ငံအသီးသီး၏နိုင္ငံေရးဘ႑ေငြစည္းမ်ဥ္းမ်ား
Download English Version
ဖိုင္ဆိုဒ္ : 3.29 MB
Download Myanmar Version
ဖိုင္ဆိုဒ္ : 724.95 KB
International Obligations for Elections: Guidelines for Legal Frameworks
Download English Version
ဖိုင္ဆိုဒ္ : 2.34 MB
Promoting Gender Equality in Parliament: an Information Brief
လႊတ္ေတာ္အတြင္းက်ား/မ တန္းတူညီမွ်ေရးကို ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြွက္ျခင္း သတင္းအခ်က္အလက္ အက်ဥ္းခ်ဴပ္
Download English Version
ဖိုင္ဆိုဒ္ : 150.44 KB
Women in Parliament: Beyond Numbers
Download English Version
ဖိုင္ဆိုဒ္ : 1.04 MB
Designing For Equality
ညီမၽွမႈအတြက္ပံုေဖာ္ျခင္း
Download English Version
ဖိုင္ဆိုဒ္ : 1.75 MB
Download Myanmar Version
ဖိုင္ဆိုဒ္ : 193.42 KB
One Size Does Not Fit All
အားလံုးႏွင့္ကိုက္ညီေသာအေျဖတစ္ခုတည္းဟူ၍မရွိ
Download English Version
ဖိုင္ဆိုဒ္ : 1.05 MB
Journeys from Exclusion to Inclusion
Download English Version
ဖိုင္ဆိုဒ္ : 1.79 MB
Direct Democracy: the International IDEA Handbook
တိုက္ရိုက္ဒီမိုကေရစီ
Download English Version
ဖိုင္ဆိုဒ္ : 1.58 MB
When the authorities call a referendum: design and political considerations
Download English Version
ဖိုင္ဆိုဒ္ : 200.89 KB
Download Myanmar Version
ဖိုင္ဆိုဒ္ : 261.77 KB
Overcoming Political Exclusion: Strategies for marginalized groups to successfully engage in political decision-making
Download English Version
ဖိုင္ဆိုဒ္ : 537.55 KB
Inclusive Political Participation and Representation: The Role of Regional Organizations
Download English Version
ဖိုင္ဆိုဒ္ : 0.99 MB
Democracy and Deep-Rooted Conflict
ဒီမိုကေရစီနွင့္အျမစ္တြယ္ေနေသာပဋိပကၡမ်ား ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးသူမ်ား ေဆြးေႏြးရန္မူ
Download English Version
ဖိုင္ဆိုဒ္ : 3.36 MB
Democracy and Deep-Rooted Conflict Overview
Download English Version
ဖိုင္ဆိုဒ္ : 334.34 KB
Reconciliation after Violent Conflict: Policy Summary
Download English Version
ဖိုင္ဆိုဒ္ : 137.76 KB
Political Parties’ Access to Media: an Information Brief
Download English Version
ဖိုင္ဆိုဒ္ : 279.19 KB
Effective Party Assistance: Stronger Parties for Better Democracy
Download English Version
ဖိုင္ဆိုဒ္ : 554.98 KB
Strategic Planning for Political Parties
Download English Version
ဖိုင္ဆိုဒ္ : 1.87 MB
Funding of Political Parties and Election Campaigns
Download English Version
ဖိုင္ဆိုဒ္ : 7.46 MB
Constitutional Reform Processes and Political Parties
Download English Version
ဖိုင္ဆိုဒ္ : 2.11 MB