Participatory democracy

အားလံုးပါဝင္ေသာ ဒီမိုကေရစီ


Participatory democracy strives to create opportunities for all members of a political group to make meaningful contributions to decision making, and to broaden the range of people who have access to such opportunities


ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္သည့္ျဖစ္စဥ္တြင္ ျပည့္ဝေသာပါဝင္မႈရေစရန္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအားလံုးအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားဖန္တီးေပးၿပီး ယင္းအခြင့္အလမ္းမ်ားအားရရွိသူ ပမာဏမ်ားျပားလာေအာင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ေသာ ဒီမိုကေရစီ။


Print This
အႀကံျပဳရန္